Semalt hünärmeni, internet galplyklarynyň görnüşlerini we olardan gaça durmagyň usullaryny görkezýär

Internet hemmeler üçin uly çeşme. Köp telekeçiler täze marketing usuly hökmünde elektron söwda platformasyny kabul edýärler. Web bilen, islendik başlangyç üçin çäksiz mümkinçilik we mümkinçilik bar. Uly kompaniýalar bu pursatdan peýdalanyp, köp web sahypasyny döretdiler. Gözleg motory optimizasiýasy ýaly marketing usullary, islendik onlaýn başlangyç işine başlamaga we şekillendirmäge kömek edýär. Adamlar we kärhanalar millionlarça müşderiniň internetlerinden getirýän ýeterlik girdejisine düşünip bilerler.

Şeýle-de bolsa, adamlar web sahypalaryny döretmek barada pikir edişleri ýaly, hakerler we kezzaplar ýaly kiber jenaýatçylar internetde dürli görnüşli galplyklary amala aşyrýarlar. Netijede, her kim bu hili jenaýatlardan ägä bolmaly. Olar özleri bilen ummasyz serişdeleri alyp bilerler, şeýle hem onlaýn islenmeýän beýleki jenaýatlary edip bilerler.

Semalt Digital Services” -iň hünärmeni Endrýu Dyhan, size garşy bolup biljek internet galplyklarynyň käbir görnüşlerini we olardan gaça durmak üçin ulanyp boljak usullary düzdi.

1. Kredit kartoçkasy

Köp hakerler kredit kartoçkalary üçin täjirçilik web sahypalaryny we beýleki onlaýn platformalary nyşana alýarlar. Kredit kartoçkalaryny ogurlamak hakerlere millionlarça müşderi dollaryna girip biler. Mundan başga-da, ogurlanan kredit kartoçkalaryny Outlaw ýaly garaňky tor bazarlarynda onlaýn satýarlar. SQL Injection ýaly haker usullaryndan, aldawçylaryň onlaýn amallaryň howpsuzlygyna zyýan ýetirýän beýleki usullardan ägä bolmak möhümdir. Mundan başga-da, bu jenaýatçylaryň kartoçkalary ogurlamak we kredit kartoçkalaryny howpsuz saklamak üçin ulanýan usullaryna müşderileriňize üns bermek zerurdyr. Mundan başga-da, kart maglumatyny diňe ygtybarly saýtlara ýerleşdiriň.

2. Aldawlar we e-poçta habarlary

E-poçta, kezzaplaryň maksatlaryna ýetmek üçin ygtybarly kanal üpjün edýär. Beýleki ýagdaýlarda, aldawçylaryň adamlara onlaýn ýagdaýda müňlerçe dollar ýitirmegine mümkinçilik berýän köpçülikleýin spamlary ýerine ýetirip bilerler. Barlanmadyk çeşmelerden gelýän e-poçtalardan gaça durmaly. Beýleki ýagdaýlarda, käbir ygtybarly e-poçta ulgamlarynda bar bolan kämil spam süzgüçlerini ulanyp bilersiňiz. Şeýle ýönekeý çäreler, elektron söwda işiňizi internet galplyklaryndan we beýleki hüjümlerden gorap biler. Web sahypaňyzy beýleki hüjümler ýaly bulardan azat saklamaly.

3. Balyk tutmak

Bu hili internet galplygy, galp sahypada maglumat bermek üçin birini aldatmagy göz öňünde tutýar. Spam hüjümleriniň köpüsinde balykçy sahypalary we zyýanly baglanyşyklaryň beýleki görnüşleri bar. Beýleki ýagdaýlarda, spamçylar Troýanlary öz içine alýan goşundylary e-poçta goýup bilerler. Bu wiruslar, brauzer döwmek ýaly maksatly kompýuterde köp sanly täsir edip biler. Şeýle hem, beýleki jenaýatlardan kredit kartoçkasynyň maglumatlaryny ogurlap bilýän adamlary galp töleg sahypalaryna gönükdirmek üçin fişing usullaryny ulanyp bilerler.

Netije

Onlaýn görnüşde her dürli adam bar. Adamlar her dürli peýdaly başlangyçlary onlaýn amala aşyrýarka, erbet niýetli beýleki adamlar jenaýatlaryny amala aşyrmagyň usullaryny edýärler. Mysal üçin, adamlar täjirçilik web sahypalary bilen başgalara kömek etmek mümkinçiligini saklaýarlar. Başga bir tarapdan, hakerler sahypany ýykmak bilen bir hatarda müşderilerden pul alyp we alyp bilerler. Bu gollanma, pul ýuwmak ýaly ýüzbe-ýüz bolup biljek internet galplyklaryndan gaça durup biler. Web sahypaňyzyň we müşderiňiziň howpsuzlygy siziň eliňizde.

mass gmail